โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทร. ๐๔๓-๗๒๑-๖๘๖ .