ความเป็นมา   คำชี้แจง    วิธีการใช้ระบบ    เข้าสู่หน้าหลัก   

การใช้งานระบบ
                 
                 1. คลิกเข้าสู่หน้าหลัก โดยการคลิกปุ่ม เข้าสู่เมนูหลัก

                 2. ค้นหาวรรณกรรมอีสานที่ต้องการ โดยการเลือกหมวดอักษร และ ชื่อวรรณกรรม ที่ต้องการค้นหา

                 3. เมื่อได้วรรณกรรมอีสานที่ต้องการจะแสดงรายละเอียดดังนี้

                 4. ในวรรณกรรมอีสาน จะแสดงเมนูเพิ่มเติม ได้แก่ เรื่องย่อ รูปแบบคำประพันธ์ ที่มา ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ

                 5. ตัวอย่าง เช่น คลิกปุ่ม ชื่อตัวละคร ก็จะแสดงข้อมูลเพิ่มขึ้นมา

                 6. ผู้ใช้สามารถ ค้นหาขั้นสูง เพื่อค้นหาวรรณกรรมตาม ฉันทลักษณ์ ตัวอักษร วรรกรรมมุขปาฐะ หรือ วรรณกรรมลายลักษณ์