ความเป็นมา   คำชี้แจง    วิธีการใช้ระบบ    เข้าสู่หน้าหลัก   

คำชี้แจง
              นามานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่นำคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ มาเขียนคำอธิบายและเรียงลำดับตามตัวอักษร  ในการจัดทำนามานุกรมวรรณกรรมอีสานนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยคณะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีแรกได้จัดทำเฉพาะนามานุกรมเฉพาะชื่อตัวละคร ในวรรณกรรมนิทาน ต่อมาคณะทำงานมีมติร่วมกันว่า ควรขยายขอบเขตให้กว้างให้ครอบคลุมวรรณกรรมอีสานทุกประเภททั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปี ๒๕๕๖ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมอีสานมาชุดหนึ่ง และได้ขยายประเด็นในการนำคำศัพท์มาจัดทำนามานุกรมเพิ่มขึ้น
                       
                        นามานุกรมที่จัดทำในครั้งนี้แบ่งการทำงานออกเป็น ๒ ระยะคือ
                        ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๖ นามานุกรมวรรณกรรมพระอริยานุวัตร เขมจารี
                        ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙ นามานุกรมวรรณกรรมอีสานของนักเขียนทั่วไป

                        แนวทางการจัดทำระยะที่ ๑
                  นามานุกรมวรรณกรรมอีสานระยะที่ ๑ นี้ มุ่งนำผลงานปริวรรตและงานเรียบเรียงของ ดร.พระอริยานุวัตร เขมจารี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและผู้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย พระอารามหลวงมาจัดทำนามานุกรม โดยรวบรวมคำศัพท์เฉพาะชื่อวรรณกรรมอีสาน เรื่องย่อ รูปแบบคำประพันธ์  ที่มาของการประพันธ์หรือที่มาของข้อมูล ชื่อตัวละคร  ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ  โดยอาจมีตัวอย่างบทประพันธ์ประกอบบ้าง
                        การเผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูล ได้ดำเนินการ ๒ ทางคือ

  1. จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม
  2. จัดทำระบบสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในชื่อ ISAN Literature Directory”

                    ในที่นี้ขอชี้แจงวิธีใช้ ISAN Literature Directory” ดังนี้ (คลิก!!!วิธีการใช้ระบบ)