ฐานข้อมูลชื่อใบลาน (แบบฟอร์มละเอียด)
(สำรวจโดยโครงการอนุรักษ์ใบลาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


(สังเคราะห์จากโครงการสำรวจเอกสาร
โบราณภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดทำโดย
วิทยาลัยครูในภาคอีสานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำรวจปี 2527 - 2532)
ฐานข้อมูลแบบสอบถาม
(สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวัด)
ฐานข้อมูลแบบสอบถาม
(ทำเนียบหมู่บ้านอนุรักษ์เอกสารโบราณ)