โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
  ข้อมูลโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
       
  ผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน
       
 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                                                                                                             อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐   โทร. ๐๔๓-๗๕๔๔๒๗
                                                                                                                                                                                           เบอร์โทรภายใน. ๒๐๑๘, ๒๐๒๑