..... ปรัชญา/ปณิธาน ......
 

ปรัชญา

"อนุรักษ์ของเดิม เพิ่มของใหม่ เชิดชูไว้ซึ่งภูมิปัญญาอีสาน"

ปณิธาน

           "อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวอีสานที่บันทึกไว้ในเอกสารใบลานและนำวิวัฒนาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการและประเทศชาติ"

 


 


โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster