..... วิสัยทัศน์ ......
 

            พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต อาจารย์ นักวิชาการและบุคคลในท้องถิ่นตระหนักในคุณค่าของเอกสารใบลานว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความคิดวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ด้านการบันทึกและด้านภาษาของชุมชน ควรที่ทุกคนต้องประจักษ์ในคุณค่า โดยร่วมกันสืบค้นอนุรักษ์และฝึกอ่านตัวอักษรโบราณ เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและสืบค้นสาระวิชาการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเผยแพร่และให้บริการสาระความรู้ด้านนี้ โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมุ่งเน้นความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้นทั้งในและ ระหว่างประเทศ

 

 

 


โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster

 

ะจาF๎