HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล
 
วัดพุทธไชยาราม
 
27 ธันวาคม 2546 ทางโครงการอนุรักษ์ใบลาน ฯ ได้ร่วมออกพื้นที่กับนิสิต เอกประวัติศาสตร์ออกสำรวจพื้นที่วัดพุทธไชยาราม บ้านเขียบ ตำบลขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวัดบ้านเขียบนี้เป็นวัดในเขตรับผิดชอบของโครงการวิจัยของภาควิชาประวัติศาสตร์ จากการสำรวจบริเวณวัด มีเสนาสนะ อาทิ โบสถ์ ศาลาการเปรียญเก่าและที่จะสร้างใหม่แต่ก็ยังไม่เสร็จและกุฎิทรงปั้นหยา 1 หลัง โดยพระเทพวุฒธาจารย์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าอาวาสอยู่ ทางโครงการได้สำรวจใบลานปรากฎว่ามีใบลานซึ่งชำรุดแตกผูกจำนวนมาก และที่สมบูรณ์มีจำนวนไม่น้อย จึงได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและทางวัดก็มอบใบลานให้ทางโครงการวิจัยของภาควิชาประวัติศาสตร์ยืมมาถอดแปล จำนวน 29 ผูก
      
ใบลานที่พบในกุฎิ
แยกประเภทหมู่ใบลาน
แยกประเภทหมู่ใบลาน
ตู้ใบลาน
เสี้ยนหมากสมัยโบราณ
แยกหมู่ใบลาน
ทำความสะอาดใบลาน
ทำความสะอาดใบลาน
เมื่อทำความสะอาดใบลานแล้วนิสิตเก็บใบลาน และแยกประเภทใบลานให้ถูกต้องตามหมวดหมู่
คณะสำรวจโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และนิสิตเอกประวัติศาสตร์ (โครงการวิจัยภาควิชาประวัติศาสตร์)
อดีตอธิการบดี รศ.ดร. ภาวิช ทองโรจน์
ได้มาเยี่ยมกองสำรวจ
   

เรียบเรียง นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ
จัดทำ web site
นางสาวสุรีพร บุญรักษา