HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล
  สำรวจวัดในตำบลศรีสุข

วันที่ 17 ธันวาคม 2546 ทางคณะได้สำรวจวัดในตำบลศรีสุข ได้แก่

1. วัดบวรมงคล บ้านหนองอีตื้อ เป็นวัดที่ไม่มีเอกสารโบราณจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2454
2. วัดปทุมวัน บ้านหนองหว้า เป็นวัดที่ไม่มีเอกสารโบราณแต่มีธาตุไม้เก่าแก่อยู่รอบวัด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2472
3. วัดหนองแคนเป็นวัดในบ้านหนองแคน มีเอกสารโบราณเล็กน้อยประมาณ 7 ผูก ได้มาจากชาวบ้านนำมาถวายพระ เพราะเจ้าของเดิมเสียชีวิต
วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2431

4. วัดเกาะแก้วสว่าง บ้านดอนบาก วัดไม่มีเอกสารโบราณและวัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2484
5. วัดศรีสุข บ้านศรีสุข มีหอระฆังที่เก่าแก่และเป็นวัดที่มีพระเกจิมีชื่อเสียง ใบลานส่วนมาเป็นเวทย์มนต์คาถา วัดศรีสุขสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2432
6. วัดนาดี บ้านนาดี เป็นวัดที่ไม่มีเอกสารโบราณ วัดสร้างเมื่อปี 2428
7. วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด บ้านลาด เป็นวัดสำนักเรียนเก่าจึงมีเอกสารใบลานหลงเหลืออยู่และมีตู้พระธรรมซึ่งปัจจุบันใช้ทำรังไก่ แต่เจ้าอาวาสจัดเก็บไว้ส่วนหนึ่งที่สมบูรณ์และได้มอบยอดมุขให้ทางโครงการ ฯ มาแปลอีก 1 ผูก วัดได้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2431
 8. วัดน้ำเที่ยง เป็นวัดที่มอบใบลานให้กับทางโครงการ ฯ ชาวบ้านนำมาถวายพระเพราะเจ้าของเดิมเสียชีวิต วัดน้ำเที่ยงสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2459รวบรวมข้อมูล นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์จัดทำ web site
นางสาวสุรีพร บุญรักษา
นางสาวสุพัตร์ตา จันทะแสง