HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล
  สำรวจวัดสุวรรณาวาส

ในการปฎิบัติงานโครงการการออกพื้นที่เก็บข้อมูลคือเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เป็นเป้าหมายของโครงการมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสามารถที่จะเห็นสภาพจริงของการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งส่วนมากที่ได้สำรวจมาจะปล่อยปละละเลยหรือแม้แต่ตู้พระธรรมก็กลับกลายเป็นที่เลี้ยงไก่โดยมีใบลานรองรับไก่นี้เป็นบางส่วนของสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและเห็นด้วยสายตาคณะสำรวจเก็บข้อมูล

ประเดิมการออกสนาม วัดแรก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 วัดสุวรรณาวาส เป็นหลักของ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย แต่ที่น่าแปลกเป็นวัดที่กรมศาสนาตกสำรวจทั้งที่วัดเป็นวัดสำคัญและพัฒนาตัวอย่าง มีพระยืนตามตำนานอยู่อีกองค์หนึ่ง สิมเก่าโดยมีทางกรมศิลปากรมาบูรณะ มีตู้พระธรรมเป็นแบบไม้เนื้อแข็งมีขา ข้างในมีใบลานเป็นห่อผ้าประมาณ 80 มัด ถือว่าสมบูรณ์มาก เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2522 ทางวิทยาลัยครูมหาสารคาม ขณะนั้นมาสำรวจและต่อมา พ.ศ 2528 ทางกองหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากร ก็มาสำรวจอีก จากนั้นเมื่อสำรวจเสร็จก็ไปที่วัดสุวรรณมงคลซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นัก เป็นวัดที่เก่าแก่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2363 ใบลานก็มีจำนวนไม่ค่อยมาก หรือไม่ก็อาจสูญหายไป วัดนี้ตั้งอยู่ ต. คันธาร์ อ. กันทรวิชัย ที่น่าสนใจคือมีเขาพระบาท ซึ่งมีรอยพุทธบาทจำลองประดิษฐานไว้บนเจดีย์ซึ่งมีรูปทรง 3 ชิ้น ชั้นยอดเป็นภูเขา

และวัดสุดท้ายในวันนี้ คือวัดพุทธมงลซึ่งเป็นวัดที่เป็นที่รู้จักดีของชาวมหาสารคามระแวก อ. กันทรวิชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระยืนอีกหนึ่งองค์ และเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งเป็นที่เก็บและจัดแสดงของโบราณอีสานหลายอย่าง เช่น พระไม้ หีบพระธรรม และที่สำคัญคือ บั้งไม้ไผ่ ซึ่งจารึกอักษรโบราณมีเนื้อหาการนับศักราชโบราณทางโหราศาสตร์ เป็นว่าวันนี้ได้สำรวจพอสมควรแก่เวลาจึงกลับสำนักงานและค้นคว้าต่อไปเรียบเรียง นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

จัดทำ web site
นางสาวสุรีพร บุญรักษา