การสำรวจใบลานในเขตกิ่ง อ.ชื่นชม
วันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗

            ๑.) วัดท่าแกเหล่าดอกไม้ ต.เหล่าดอกไม้ กิ่ง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
              ตั้งเมื่อ ๒๔๔๕ ชาวบ้านเรียกวัดเหล่าดอกไม้ สถานที่ตั้งวัดอยู่ใกล้หนองแก และอยู่ที่บ้านเหล่าดอกไม้ จึงได้นามว่าท่าแกเหล่าดอกไม้ ปัจจุบันวัดนี้ขาดพระจำพรรษา จึงเป็นสาเหตุให้ใบลานที่ปรากฏในบัญชีที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม หรือปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้สำรวจไว้ มีจำนวน ๒๐๓ ผูกนั้นสูญหายไป
              การสำรวจใบลาน : มีใบลานที่เหลือสภาพให้เห็นอยู่ ผูกเดียวชื่อว่า "ลำสินไซ" ทางโครงการได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดมาถอดแปล
 

      

              ๒) วัดโพธิ์ศรีกระบาก ต.เหล่าดอกไม้ กิ่ง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
              วัดโพธิ์ศรีกระบากตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ชาวบ้านเรียกว่าบ้านกระบาก ผู้ริเริ่มในการสร้างวัด คือนายไชย โยธา ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้าน โดยตั้งชื่อว่าวัดโพธิ์ศรีกระบาก เพราะมีโพธิ์ต้นใหญ่ และตั้งอยู่ในดงต้นบาก ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ อดีตเป็นโรงเรียนสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม
              การสำรวจใบลาน : ทางโครงการยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า สำรวจใบลานจากเจ้าเนื่องอาวาสติดกิจนิมนต์ ทางโครงการได้นำส่งจดหมายขออนุญาตฝากไว้กับรองเจ้าอาวาสเพื่อจะได้สำรวจสืบค้นต่อไป

              ๓.) วัดบูรพา บ.หนองผักแว่น ต.เหล่าดอกไม้ กิ่ง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
              ชาวบ้านเรียกว่าวัดบูรพาหนองผักแว่น ผู้ริเริ่มในการสร้างวัด คือหลวงศรีสุวรรณ สีเสมอ พร้อมด้วยชาวบ้านและอธิการทองอินทร์ การศึกษามีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ปัจจุบันรวมเป็นรวมเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำอำเภอเชียงยืน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
              การสำรวจใบลาน : ได้รับคำตอบจากเจ้าอาวาสว่าไม่มีใบลานในวัด

              .) วัดชัยศรีหนองหว้า ต.ชื่นชม กิ่ง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
วัดชัยศรีหนองหว้าตั้งเมื่อ ๒๔๕๕ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านหนองหว้า โดยมีพระอธิการ หัด ฐิตปัญโญ ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้นประจำหมู่บ้านได้รับวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เปิดเป็นโรงเรียนสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม
              การสำรวจใบลาน : ได้รับคำตอบจากเจ้าอาวาสว่าไม่มีใบลานในวัด 

         

              ๕.) วัดธรรมรังษี ต.กุดปลาดุก กิ่ง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
              ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ ผู้ริเริ่มในการสร้างวัด คือพ่อหลวงจำเริญ พร้อมด้วยชาวบ้านสมัยก่อนบริเวณวัดเป็นป่าทึบ ต่อมาได้มีการพัฒนาบูรณะวัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ปัจจุบันรวมเป็นรวมเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำอำเภอเชียงยืน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
              การสำรวจใบลาน : ได้รับคำตอบจากเจ้าอาวาสว่าไม่มีใบลานในวัด

              ๖.) วัดโพธิ์ศรีเจริญ บ.หนองนาไร่เดียว กิ่ง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
              ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านหนองนาไร่เดียว ผู้ริเริ่มการสร้างวัดคือ นายใหญ่ ขุนพิสัย เป็นผู้นำชาวบ้านในการสร้างวัด การศึกษามีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ปัจจุบันรวมเป็นรวมเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำอำเภอเชียงยืน
              การสำรวจใบลาน : ได้รับคำตอบจากเจ้าอาวาสว่าไม่มีใบลานในวัด

เรียบเรียง นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster