HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล
การสำรวจใบลานในเขตท้องที่ อำเภอบรบือ
วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗
              ๑.) วัดพุทธชัยมงคล บ.ค้อ ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
              เดิมชื่อวัด บ้านค้อ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๐ ชาวบ้านเรียกวัดบ้านค้อ-โนนอุดม เดิมชาวบ้านได้อพยพจากบ้านผือและบ้านผำ อำเภอสุวรรณภูมิ ตั้งบ้านเรือนบริเวณแหล่งน้ำและได้สร้างวัดขึ้นและตั้งชื่อว่าวัดพุทธชัยมงคล   โดยตั้งตามพระประธาน คือพระพุทธชัยมงคล   ซึ่งพระพุทธรูปสมัยขอม ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อหมู่บ้าน
              การสำรวจเอกสารใบลาน : ใบลานในวัดนี้มีการจัดเก็บอย่างมิดชิดและเตรียมที่จะจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่วัดได้จัดขึ้น เจ้าอาวาสได้อนุญาตให้ทางโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อใบลาน ทางโครงการจะได้สำรวจรายชื่อคัมภีร์ จำนวนผูก ต่อไป                

              ๒.) วัดหนองคูใหญ่ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
              วัดหนองคูใหญ่ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ ชาวบ้านที่ได้อพยพมาจากที่อื่น ได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นและได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นประจำหมู่บ้าน ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๑

                       

              การสำรวจเอกสารใบลาน : เอกสารถูกเก็บไว้ในตู้ ถูกปิดประตูด้วยตะปูทางโครงการได้รับอนุญาตเปิดตู้เก็บใบลานดูผลปรากฏว่าใบลาน ร้อยละ ๕๐ นั้นแตกผูกไม่สามารถที่จะจำแนกชื่อเรื่องได้เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ทางโครงการจะได้สำรวจรายชื่อคัมภีร์ จำนวนผูก ต่อไป

 

              ๓.) วัดหัวหนอง ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
              ตั้งเมื่อ ๒๔๖๖ เดิมชาวบ้านโนนิคมหรือบ้านจำนัก หรือสำนัก ได้ย้ายมาจากบ้านเดิมมาตั้งถิ่นฐานใหม่เพราะบ้านเดิมเกิดโรคระบาดประชาชนล้มตายจำนวนมาก ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยการนำของอำมาตย์ (นายทอง สิทธิภาพ) ผู้ใหญ่บ้าน นายนวล จันทร์สด พร้อมด้วยชาวบ้าน ส่วนฝ่ายพระสงฆ์มีพระลุน คุณเสฏโฐ พระเถิง จันทโชโต พร้อมด้วยพระสงฆ์ซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์เมื่อก็ตั้งบ้านเสร็จแล้วจึงพร้อมใจกันตั้งวัดขึ้นประจำหมู่บ้าน ชาวบ้านเรียกว่าวัด บ้านหัวหนอง
              การสำรวจเอกสารใบลาน : ใบลานอยู่ในสภาพที่มัดห่อและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบทางโครงการได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสในการสำรวจ จากนั้นท่านก็ได้พานำชมวัด แล้วทางโครงการจะได้สำรวจรายชื่อคัมภีร์ จำนวนผูก ต่อไป

เรียบเรียง นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster