ข่าวการสำรวจใบลาน
วัดเกษรเจริญผล บ.มะค่า ต.มะค่าอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฏาคม 2547
วันที่ 21 กรกฎาคม 2547
        คณะสำรวจโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ มมส. ได้ออกสำรวจอย่างละเอียด ที่วัดเกษรเจริญผล บ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สภาพคัมภีร์ใบลาน ห่อด้วยผ้าขาว ผ้าซิ่น อยู่ในตู้พระธรรม ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตู้ ใบลานส่วนมากอยู่ในสภาพชำรุด ขาด เนื่องจากไม่ได้รับการดูแล ทางคณะสำรวจจึงได้ทำความสะอาดตู้พระธรรม รวมทั้งบริเวณที่จัดเก็บตู้พระธรรมด้วย
 
 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2547
        คณะสำรวจโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ มมส.จัดแยกชื่อเรื่อง จัดหมวดหมู่ ในการจัดหมวด ซึ่ง ชื่อเรื่องส่วนใหญ่ได้แก่ สังฮอมธาตุ มหาชาติ สีทน ธรรมทั่วไป หมวดที่พบมากได้แก่ ตำนานพุทธศาสนา นิยายธรรม นิยายนิทานพื้นบ้าน ชาดก พระอธิธรรม เอกสารที่พบได้แก่ ใบลานยาว ใบลานสั้น สมุดไทยดำ สมุดไทยขาว แบบฉบับได้แก่ ฉบับล่องชาด ฉบับชาดทึบ ฉบับล่องรัก ฉบับรักทึบ ฉบับลานดิบ อักษรที่พบมากได้แก่ อักษรธรรมอีสาน และเมื่อจัดชื่อเรื่องที่ครบชุดแล้วก็มัดไว้พร้อมกับเขียบใบปะหน้าบอกชื่อเป็นภาษาไทยดัวย ทั้งนี้ท่านเจ้าอาวาสได้มาดูการทำงานของคณะด้วย
     
 
 
 
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2547
        ทางคณะสำรวจโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาคอีสานได้ลงข้อมูลในแบบสำรวจ หมวดที่พบมากได้แก่ ตำนานพุทธศาสนา นิยายธรรม นิยายนิทานพื้นบ้าน ชาดก พระอธิธรรม และห่อผ้าขาว ในการใช้เชือกมักห่อคัมภีร์ซึ่งทางโครงการได้ใช้สีของเส้นด้ายเป็นสัญลัษณ์ เช่นเดียวกับวัดพรหมประสิทธิ์ และวัดบ้านตำแย คือ สีเหลือง มัดคัมภีร์ใบลานประเภท ตำนานพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก-สาวิกา สีเขียว มัดคัมภีร์ใบลานประเภท ธรรมทั่วไป แบบเรียน สีฟ้า มัดคัมภีร์ใบลานประเภท นิยายนิทานพื้นบ้าน ชาดก วรรณกรรม สีขาว มัดคัมภีร์ใบลานประเภท พระอภิธรรม พระวินัย พระสูตร สีเทามัดคัมภีร์ใบลานประเภท เบ็ดเตล็ด สีแดง มัดคัมภีร์ใบลานประเภท ประเพณีพิธีกรรม บทสวด สีน้ำเงิน มัดคัมภีร์ใบลานประเภทตำนานเมือง กฎหมายโบราณ สีม่วง มัดคัมภีร์ใบลานประเภท โหราศาสตร์ ตำรายา ขณะที่คณะสำรวจทำงานอยู่นั้น ท่านเจ้าอาวาสและพระในวัดได้แวะเวียนมาดู การทำงาน และทางคณะได้ยืมคัมภีร์ใบลานส่วนหนึ่งมาเพื่อศึกษา

 

  เรียบเรียง นายอธิราชย์ นันขันตี
   ถ่ายภาพ ๑.นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
              ๒.นายสัญญา วุฒิสาร
 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster