HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล
การสำรวจใบลานในเขตท้องที่ อำเภอนาเชือก
วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗

                    ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ที่ผ่านมา ทีมสำรวจเอกสารใบลาน โครงการอนุรักษ์ใบลาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจ ในเขตพื้นที่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีบางวัดที่สำรวจแล้วแต่ยังยังไม่เจาะลึกลงละเอียดว่า เอกสารใบลานมีกี่มัดกี่ผูก เพราะทางโครงการฯมีเวลาไม่เพียงพอที่จะลงละเอียดกับเอกสารใบลานที่สำรวจแล้วแต่ก็มีโปรแกรมที่จะเริ่มเจาะลึกลงในรายละเอียดในเดือน มิถุนายนนี้ โดยเริ่ม พฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ ๓ และ ๔ นี้ส่วนจะเป็นวัดใดนั้นทางโครงการฯจะปรึกษากันอีกทีหนึ่ง
                    ๑.) วัดแรกที่ออกสำรวจเอกสารใบลาน คือวัด วัดทักษิณาราม ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เป็นวัดที่ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ชาวบ้านเรียกว่า วัดนาเชือก ผู้ริเริ่มศร้างวัดประกอบด้วย หลวงจำเริญ หลวงเมืองซ้าย หลวงบัณฑิต และเฒ่าแสนคูณ โดยตั้งตามชื่อหมู่บ้านว่า "วัดบ้านนาเชือก" ต่อมาได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดทักษิณาราม" พ.ศ. ๒๕๐๖ เพราะสถานที่ตั้งเป็นด้านทิศไต้ของหมู่บ้าน การบริหารและการปกครอง เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม พ.ศ. ๒๕๒๙ พระครูโฆสิตธรรมภาณี รูปที่สอง พระครูทักษิณกิจจานุกูล แต่งตั้งเมื่อ ๒๕๔๓ เป็นต้นมา
                    สภาพใบลานในวัด : ใบลานมีสภาพที่ชำรุดและเกิดการแตกผูกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะถูกสัตว์กัดแทะแต่ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทางโครงการจะได้สำรวจละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง และจำนวนผูกอีกต่อไป
                    ๒.) วัดค้อธิหนองม่วง ตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม วันนี้เป็นการประชุมตกลงกับทายก ทายิกา เรื่องการสำรวจเอกสารใบลาน โดยขอความร่วมมือเกี่ยวกับความสะดวกต่างจากทางวัดและทางหมู่บ้านค้อธิและหมู่บ้านหนองม่วงหลังจากประชุมเสร็จแล้ว  ทางโครงการได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุในวัดค้อธิหนองม่วง  ด้วยวัดค้อธิหนองม่วงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ชาวบ้านเรียกว่าวัดหนองม่วง โดยชาวบ้านที่ย้ายมาจากบ้านค้อธิมาตั้งหมู่บ้านใหม่ชื่อหมู่บ้านหนองม่วง ได้ร่วมกันสร้างวัดใหม่ขึ้นชื่อวัด"ค้อธิหนองม่วง" การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
                    รูปที่ ๑ พระจันทร์ จันทะวะโร พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๘๐
                    รูปที่ ๒ พระสุบิน สุปัญโญ พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๕๒๕
                    รูปที่ ๓ พระบุญมี วรธัมโม พ.ศ. ๒๕๓๐
                    รูปปัจจุบัน พระครูพิมลโพธิธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (จนถึงปัจจุบัน)
                        
                    สภาพใบลานในวัด : มีจำนวนมากเนื่องจากเป็นสำนักเรียนปริยัติธรรมทางโครงการจะเจาะลึกลงในรายละเอียดและจะนำเสนอต่อไป
                           
                    ๓.) วัดโพธิ์ชัย ตำบลปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ชาวบ้านเรียกว่าวัดปอพานโดยมีพระเขียว พุทธปัญโญ เป็นผู้นำชาวบ้านในการสร้างวัด การบริหารและการปกครอง
เจ้าอาวาส รูปที่ ๑ พระครูสิริบุญญาภิรัต พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๖
เจ้าอาวาส รูปที่ ๒ เจ้าอธิการสุดชา ธัมมธโร พ.ศ. ๒๕๓๐
เจ้าอาวาส รูปที่ ๓ พระครูพิมลโพธิธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นโรงเรียนศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑
                    สภาพใบลานในวัด : มีใบลานจำนวนมากจักเก็บไว้เป็นอย่างดี มีมากกว่า ๔๖๔ ผูก และ ๑๓๕ เรื่อง สาเหตุที่มีเอกสารใบลานเป็นจำนวนมากอาจสืบเนื่องมาจากเป็นโรงเรียนสอนปริยัติธรรมเก่า ทางโครงการได้กำหนดวัดนี้เป็นวัดอันดับที่ ๑ ในการที่จะมาตรวจชำระชื่อเรื่องต่อไป
                    ๔.) วัดบูรพา (สหพัฒนาราม) บ.หนองโน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
วัดบูรพาตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๗๒ ตั้งก่อนวัดบ้านปอพานเล็กน้อยหลวงปูโฮ พี่ชายหลวงปู่เขียว เป็นผู้สร้างวัด ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงพ่ออุปัชฌาย์เรือง พุทธปัญโญ เมื่อ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๐๑ การปกครอง ปัจจุบันปกครองร่วมกับวัดโพธิ์ชัย บ้านปอพาน มีเจ้าอาวาสรูปเดียวกันคือพระ ครูพิมลโพธิธรรม
                    สภาพใบลานในวัด : ใบลานถูกจัดเก็บไว้ในที่เหมาะสมและมิดชิด โดยได้รับความสะดวกจากพระและเจ้าอาวาสเป็นอย่างมาก ทางโครงการจะได้ออกสำรวจความสมบูรณ์อย่างละเอียดต่อไป
เรียบเรียง นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium
ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster