คณะผู้วิจัยทางวัฒนธรรมจาก สถาบัน "ศิลปวัฒนธรรม ไรยัม" ประเทศกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชม โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2547 คณะผู้วิจัยทางวัฒนธรรมจาก สถาบัน "ศิลปะวัฒนธรรม ไรยัม" ประเทศกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชม โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประสานงานโดย
อาจารย์นรเศรษฐ์ พิสิทธิ์พันพร มหาวิทยาลัยมหิดล

 
นำต้อนรับโดย อ.ราชันย์ นิลวรรณาภา และ อ.สมัย วรรณอุดร รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการทุกคน
 ข่าวและภาพ โดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster