การสำรวจใบลานในเขต กิ่ง อำเภอกุดรัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗

               ๑) วัดหนองแหนวราราม ต.นาโพธิ์ กิ่ง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
เจ้าอาวาสได้นำเยี่ยมชมวัดและได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “เครื่องพัน” ซึ่งใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบในการทำบุญเทศน์มหาชาติ โดยเครื่องพันจะมีส่วนประกอบของ เกสรดอกไม้ ขี้ผึ้ง เทียน หรือแม้แต่ยาสูบ บางพื้นที่เรียก เครื่องพันว่า “ผึ้งพัน น้ำมันหมื่น” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญเทศน์มหาชาติ ถ้าไม่มีสิ่งนี้ จะเกิดอาเพศ อาจต้องจัดงานเทศน์มหาชาติใหม่อีกครั้ง
 

               การสำรวจใบลาน : ใบลานส่วนมากเป็นอักษรภาษาไทย มีใบลานที่เป็นตัวอักษรโบราณอยู่น้อยมาก

                

               ๒) วัดนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ กิ่ง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
วัดนาโพธิ์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ เดิมชื่อว่า วัดสังฆสามัคคีนาโพธิ์ เนื่องจากขณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยมะเขือ(บ้านนาโพธิ์) บ้านหัวคู (บ้านคูชัย) และบ้านโนนทัน ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านนาโพธิ์ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๖๐
               
               การสำรวจใบลาน : ทางโครงการได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสให้สำรวจเอกสารใบลานซึ่งทางวัดได้จัดเก็บไว้ในตู้อย่างมิดชิด แต่ก็ยังมีหนูเข้าไปกัดแทะ ใบลานสั้นยังอยู่ในสภาพดี แต่ใบลานยาวมีสภาพแตกผูก แต่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ทางโครงการจะได้สำรวจจำนวนผูกและชื่อเรื่องอีกทั้งทำความสะอาดและมัดให้เรียบร้อยต่อไป
                          

เรียบเรียง ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster