ภาพการสำรวจคัมภีร์ใบลานในเขตพื้นที่ตำบลนาสีนวน
วันที่ 16 กราคาม 2547

   
ภาพตู้เก็บคัมภีร์ใบลานวัดสระทอง บ้านทัน   

ลักษณะปี้ไม้บอกชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลานแบบต่าง ๆ ของวัดสระทอง บ้านทัน

   
กรรมการวัดสระทองบ้านทันและคณะผู้สำรวจกำลังอ่านเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานเพื่อหาชื่อเรื่องและจัดรวบรวมใบลานที่แตกผูกเข้าผูก
   
   
สภาพคัมภีร์ใบลานวัดบ้านตำแยที่นำออกจากตู้พระธรรมเพื่อรวบรวมรายชื่อเรื่องต่างๆ ของวัดบ้านตำแย
   
สภาพคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรขอม
สภาพผ้าห่อคัมภีร์ใบลานลวดลายต่างๆ
   
คณะผู้สำรวจกำลังตรวจสอบชื่อเรื่องของคัมภีร์ใบลาน
   
สภาพตู้เก็บคัมภีร์ใบลานวัดพรหมประสิทธิ์ บ้านหนองอุ่ม
คณะผู้สำรวจถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสซึ่งมี อายุ 94 ปี
   

สภาพคัมภีร์ใบลานภายในตู้พระธรรม

คณะผู้สำรวจกำลังตรวจสอบชื่อเรื่องของคัมภีร์ใบลาน
   
คัมภีร์ใบลานสั้นของวัดพรหมประสิทธิ์ที่จารด้วยอักษรไทย

เรียบเรียง นายสมัย วรรณอุดร
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

จัดทำ web site
นางสาวสุรีพร บุญรักษา