ภาพการสำรวจเอกสารใบลาน ที่วัดชัยจูมพล ต
.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 13 มกราคม 2547

พระสงฆ์วัดชัยจูมพล อำนวยความสะดวกในการสำรวจ
  คณะสำรวจกำลังตรวจสอบชื่อเรื่องและจำนวนคัมภีร์ใบลาน
   
สมุดข่อยหรือสมุดไทยขาวที่บันทึกด้วยอักษรไทยน้อยและอักษรไทยปัจจุบัน
   
คณะสำรวจกำลังตรวจสอบชื่อเรื่องและจำนวน

   

  
เรียบเรียง นายสมัย วรรณอุดร
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ