อนุรักษ์ของเดิม เพิ่มของใหม่ เชิดชูไว้ซึ่งภูมิปัญญาอีสาน
 
ปีใหม่ไทเฮา...โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดอาคาร เภสัชศาสตร์และห้องนิทัศน์การ
เฉลิมพระเกิยรติ 50พรรษา
วันที่ ๗ ถึง ๙ และ๑๔ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โครงการอนุรักษ์ใบลาน ได้สำรวจและจัดระบบเอกสารใบลานที่วัดท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โ่ครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย ณ ห้องประชุม SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพวีดิทัศน์ ์ข่าวททบ.5 สัมภาษณ์ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ
กาลเวลาของชาวอีสานในอดีต   
ประวัติวัดมหาสารคาม
ตู้พระธรรมเก็บคัมภีร์ใบลาน
ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
หนังสือผูกหรือหนังสือก้อม
หนังสือเจียง
สมุดไทย
ศิลาจารึก
บุคคลสำคัญแวดวงใบลาน
เฮือนอีสานกับความเชื่อในใบลาน
บุ๊ดซา
สาระน่ารู้เกี่ยวกับใบลาน
ประวัติใบลาน
เรื่องของต้นลาน
ต้นลานมหาสารคาม
การเตรียมใบลานเพื่อการจาร
วิธีจารในประเทศลาว
การอนุรักษ์ใบลานเบื้องต้น
โบราณคดีประวัติศาสตร์
คำปรารภ
เมืองมหาสารคาม
เมืองพยัคฆภูมิพิไสย
เมืองโกสุมพิสัย
เมืองวาปีประทุม
เมืองท่าขอนยาง
ดอนพันชาติ
พระไม้
อักษรที่จารในใบลาน
ตัวอักษรธรรม
ดาว์นโหลดตัวอักษรธรรม
ตัวอักษรไทยน้อย
ดาว์นโหลดตัวอักษรไทยน้อย
ตัวอักษรขอม
พัฒนาการอักษรโบราณอีสาน
หมวดน่ารู้ในใบลาน
วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
กฏหมายโบราณ
ชาดก
พระสุตตันตปิฎก
พระอภิธรรม
คาถา
รวมลิงค์อื่นที่น่าสนใจ
 

ดาวน์โหลด
Adobe Acrobat ที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
อ่านรายละเอียดที่นี่>> ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 24-26 มกราคม 2550 โครงการได้ออกจัดระบบที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันที่ 19 ธันวาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ เนิน ไป ทรงเปิดอาคารเภสัชศาสตร์ และห้องนิทัศน์การเฉลิมพระเกิยรติ 50พรรษา
โครงการอนุรักษ์ใบลาน ฯ ร่วมทำบุญในวันคล้าย วันสถาปน า มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
 
ประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 โครงการอนุัรักษ์ ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุม
ีคณะกรรมการประจำโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้เข้า่ร่วมประชุม ณ อาคาร RN ห้อง 103
วันที่ 24 พฤศจิการยน 2549 โครงการอนุรักษ์ใบลานฯเข้ารับการประเมินผล
จากคณะกรรมการประเมิน การปฏิบัติราชการ ห้อง 109 ศูนย์พัฒนาภาษา อาคารราชนครินทร์
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯเข้ารับการประเมิน ผลจากคณะกรรมการประเมิน การปฏิบัติราชการ
โครงการอบรมอักษรโบราณอีสานสำหรับครู-อาจารย์ จังหวัดมหาสารคาม NEW
 
วีดีทัศน์
ภาพวีดิทัศน์ ์ข่าวททบ.5 สัมภาษณ์ โครงการอนุรักษ์ ใบลานภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
 
   
   
ค้นหาข้อมูลใน มมส.
ค้นหาใน ใบลาน
Magazine Subscription
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยม
ชม ณ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2549
<เอกสารวิชาการของ
โครงการ>
เอกสารและงานวิชาการ
<อริยานุวัตรศึกษา>
เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ