วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑  อาจารย์ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวรรณกรรมอีสาน จากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำนักศึกษา จำนวน ๗๐ คน มาทัศนศึกษาดูงานที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเ๊ีฉียงเหนือ และพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย  ทั้งนี้์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจกระบวนการสร้างและการสืบทอดวรรณกรรมอีสาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของสังคมอีสานนับตั้งแต่อดีตจตถึงปัจจุบัน  

 
 
< ::: > ประมวลภาพ