..... ความเป็นมา ......
 

       โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในขณะนั้น ให้จัดตั้งขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าควรมีการดำเนินการด้านการสำรวจ อนุรักษ์ และพัฒนาด้านเอกสารใบลานอย่างจริงจังก่อนที่ข้อมูลทั้งหลายที่บันทึกไว้ในเอกสารใบลานจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา เพราะเอกสารใบลานเป็นเอกสารชั้นต้นที่มีความสำคัญต่อวงวิชาการเป็นอย่างมาก เนื่องจากในอดีต การบันทึกสรรพวิชาการ คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วีถีชีวิตและการสร้างสรรค์ของผู้คนในท้องถิ่น จะบันทึกไว้ในใบลานโดยใช้ตัวอักษรโบราณที่ใช้ในชุมชนนั้นเขียนบันทึกไว้ ซึ่งบรรดาข้อมูลที่อยู่ในเอกสารใบลานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิตชุมชน ความศรัทธาความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่ง จึงเห็นว่าควรมีการจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะเพื่อดำเนินการด้านนี้อย่างเจาะลึก จึงได้ตั้งคณะกรรมการ โครงการขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ เป็นประธานโครงการ และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมดำเนินงานในเบื้องต้น จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ได้มารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อเนื่องจากนโยบายเดิมที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วย ๕ พันธกิจ และโครงการได้เริ่มดำเนินงานอย่างจริงจังและปฏิบัติตามพันธกิจได้ครบทุกด้าน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ปัจจุบันโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด เช่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ ฯลฯ รวมถึงได้มีการปริวรรต และถอดแปลเอกสารสำคัญ ออกเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัย หลายเรื่องประกอบด้วย ตำรายา โหราศาสตร์ วรรณกรรมท้องถิ่น และเอกสารประวัติศาสตร์ เช่น ร่างสารตราเมืองมหาสารคาม
เป็นต้น


   

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster