โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ
Assoc.Prof.Weenah  Weesapen


ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ
Email : Weenah_w@msu.ac.th
Website :  facebook_weena   
   
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราชันย์  นิลวรรณาภา
Asst.Prof.Dr.Rachan Nilawannapha


ตำแหน่ง : ประธานโครงการ
Email : nilawanapa@yahoo.com
Website :  facebook_rachan
 
 
นายณรงค์ศักดิ์   ราวะรินทร์
Mr.Narongsak Ravarin


ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
Email : naka_609@hotmail.com
Website :  facebook_Narongsak Amarin
   
 
  นายชวนากร  จันนาเวช
Mr.Chawanakorn Channawet


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ
Email : virgoromance@hotmail.com
Website :   facebook_Chawanakorn
Blog :  
 
นายนิพล สายศรี
Mr. Nipon saysee


ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : kor_stly@hotmail.com
Website :  facebook_Nipon
 
นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน
Ms. Panprapa Yotatoon

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : panprapa1@hotmail.com
Website :  facebook_panprapa
 
นายภูวดล  อยู่ปาน
Mr. Phuvadol  Yoopan

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : g1_ita_puwadol@hotmail.com
Website :  facebook_puvadol
 
นายวัชระ  พิมพ์จันทร์
Mr. Watchara  Pimjantra

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email :
Website :  facebook_Pimjantra
 
นายอรรถพล ธรรมรังษี
Mr. Attapol Thammarungsee

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : Tong_u_don@hotmail.com
Website :  facebook_Attapol
       
 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043-725-686